tppls và thiết bị được sử dụng trong khai thác đá granit