khai thác than ảnh hưởng đến môi trường như thế nào